با توجه به دستور دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه محتوای این پست حذف شد