اين پروانه بزرگ كه 2 برابر كف دست يك انسان بالغ است در هند كشف شده است

پروانه

تصوير بزرگتر از پروانه در گالري عكس