اس ام اس عاشقانه 25 اردیبهشت 93

تبــلیغات


ژل حجم دهنده آلت مردان


ژل تاخیری انزال در مردان


 

 

جستجوی مطلب

 تو را هيچگاه نمي توانم از زندگي ام پاک کنم چون تو پاک هستي مي توانم تو را خط خطي کنم که آن وقت در زندان خط هايم براي هميشه ماندگار ميشوي و وقتي که نيستي بي رنگي روزهايم را با مداد رنگي هاي يادت رنگ مي زنم

I can't clean you from my life never because you are pure, I can incarcerate you behind my lines for ever, & when you are absence I paint my colorless days with colors of your memory.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

تنهايي را دوست دارم زيرا بي وفا نيست ... تنهايي را دوست دارم زيرا عشق دروغي در آن نيست ... تنهايي را دوست دام زيرا تجربه کردم ... تنهايي را دوست دارم زيرا خداوند هم تنهاست ... تنهايي را دوست دارم زيرا.... در کلبه تنهايي هايم در انتظار خواهم گريست و انتظار کشيدنم را پنهان خواهم کرد

I love solitude because it isn’t faithless…I love solitude because there isn’t any sham love in it…I love solitude because I experience…I love solitude because the God is alone too…I love solitude because…I will cry in waiting at my solitude hut & I will hide my waiting.

 

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\
گفتی دوست دارم قلبم تندتر از همیشه تپید ، لبخند زدم وباورت کردم .با اینکه می دونستم لب ها دروغ می گن .با صدات نوازش کردی تپش قلبت روحس کردم !مهربونو پاک بود .نگاهت گرم ودلنشین !صدات آرامش دل !نفست بوی بهار عشق بود ! به تو تکیه کردم وآروم شدم با تو از همه چیز در امان بودم

You say you love me my heart beats faster, I smiled & believe you, but I knew that your lips are liar, you patted with your voice & I felt your heart beats, it was kind & pure, your glance was hot &  beautiful, your voice was solace of heart, your breathe smelled spring of love! I leaned to you and felt solace I was in safe with you.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

اگه یه روز فکر کردی نبودن یه کسی بهتر از بودنشه ،چشماتو ببند واون لحظه ای که اون کنارت نباشه رو به خطر بیار ،اگه چشمات خیس شد ،بدون داری به خودت دروغ می گی وهنوز دوسش داری

One day if you think absence of one is better that his existence, close your eyes and imagine the moment that he isn’t with you, if your eyes got wet, know that you are liar with yourself & you love him yet.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

هزار بار شنیدم دوستم داری! هزار بار شنیدی من بیشتر! هزار بار شنیدی تنهام نزار !هزار بار شنیدم کاش می تونستم ! هر هزار بار که خواستم به جواب برسم معادله ام یا حل نشد یا جوابش این نامساوی بود : دوستت دارم # رهایت می کنم ! ولی همون آخرین بار معادله را تو حل کردی ونتیجه این شد :

دوستت دارم =  میرم =  برای همیشه تنهات می زارم

Thousands of times I heard you love me, thousands of times you heard I love you more, thousands time you heard "don’t leave me" & thousands of times I heard "I wish I can". Every thousand of times that I want to solve this equation it didn’t be solved or that’s answer was this: I love you # I leave you. But that last time you solved equation & answer was this:

I love you = I will die  = I will leave you for ever.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

هیچ وقت گریه نکن چون هیچکس لیاقتش رو نداره ! اون کسی هم که داره طاقتش رو نداره !

Don’t cry never because no one has attitude of your crying, & who has this attitude doesn’t have patience of your crying.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

ما آدما همیشه صداهای بلند می شنویم ،پررنگ ها را می بینیم ،وکارهای سخت و دوست داریم ! غافل از اینکه خوب ها آسون میان ،بیرنگ می مونن ،بیصدا می رن

Always we hear just load voice, we see the chromatic, we love hard works, alas that the goods come easy, stay colorless, leave voiceless.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

در دنیا همه چیز دوست داشتنی است اما برای دنیا شتاب نکن که مقصد خاک است

In this world everything id loveable but don’t hurry for this world because the destination is soil.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

پرسید چون دوستم داری بهم نیاز داری ؟ یا چون بهم نیاز داری دوستم داری ؟ بهش گفتم : چون دوستت دارم بی نیاز ترینم

He asked you need me because you love me or you love me because you need me? I tartist him: I am needless of all because Il love you.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

یک نفر ... یک جایی ... یک وقتی ... تمومه رویاهاش لبخند تو بود ! پس یه جایی یه وقتی با یه لبخند یادش کن

One…in one place…in one moment…all dreams was you laughing! So in one place in one moment remind him with one smile.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

همیشه از خوبی های آدم ها برای خودت یه دیوار بساز .پس هر وقت در حقت بدی کردند فقط یه آجر از دیوار بردار بی انصافیه اگه دیوارو خراب کنی

Always make a wall for yourself with the wellness of others, so when they treat bad pick up just one brick this isn’t justice  that you destroy all wall.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

به شانه ام زديکه تنهاييم را تکانده باشي!!!
به چه دلخوش کنم؟؟
تکاندن برف ازروي ادم برفي؟؟؟

You hit my shoulders to shake my solitude!!!

I should keep my heart happy for what??

Shaking the snow from the snowman???

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

گرامي‌ترين و زيباترين‌ها در جهان،
نه ديده مي‌شوند و نه حتي لمس مي‌شوند،
آنها را تنها در دل بايد لمس کرد.
«هلن کلر»

The most dear & beautiful in the world

Doesn't be seen & doesn't be touched

You should touch them just in your heart

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

شل سيلور استاين :
درون تو صدايي هست که تمام روز در وجود تو زمزمه مي کند؛
حس مي کنم اين درسته، مي‌دانم اين يکي غلطه.
نه معلم، نه واعظ، نه پدر و مادر، نه دوست و نه هيچ آدم عاقلي
نمي تواند بگويد چه چيز درست است و چه چيز غلط.
تنها به صداي درونت گوش کن!

There is a voice in you that all day croons in you

I feel this is true, I know this is wrong

Even a teacher or a preacher, mother or father ,friend or any wise person

Can't tell you what is true & what is wrong

Just listen to your inside voice.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

زنها هرگز نميگويند ترا دوست دارم
ولي وقتي از تو پرسيدند مرا دوست داري
بدان كه درون آنها جاي گرفته اي.
(رو شفوكو)

The women never say I love you

But when they asked you: do you love me?

Know that you are in their heart.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

بياييدکمترخطوط قلبمان را اشغال نکنيم. شايد خداپشت خط باشد

Try to make our heart line less busy may the God is calling us.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

وقتي كبوتري شروع به معاشرت با كلاغها ميكند پرهايش سفيد ميماند، ولي قلبش سياه ميشود

When a pigeon begins to be friend with the rooks its plumes stay white but its heart got black.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

آنگاه که غرور کسي را له مي کني، آنگاه که کاخ آرزوهاي کسي را ويران مي کني، آنگاه که شمع اميد کسي را خاموش مي کني، آنگاه که بنده اي را ناديده مي انگاري ، آنگاه که حتي گوشت را مي بندي تا صداي خرد شدن غرورش را نشنوي، آنگاه که خدا را مي بيني و بنده خدا را ناديده مي گيري مي خواهم بدانم، دستانت را بسوي کدام آسمان دراز مي کني تا براي خوشبختي خودت دعا کني؟

When you break ones proud, when you destroy ones wishes palace, when you stifle ones hope candle, when you be blind for a body, when you even close your ears to not hearing the voice of a proud that is breaking, when you see the God but don’t see his slave, I want to know you rise your hand to which sky to pray for your luck?

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

آدمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودي موفق ميگردد ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران باشد و اين مشکل است زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور ميکند.
(مونتسکيو)

The human if just want to be lucky he will be successful, but if he wants to be more lucky than others this is difficult because he imagine the others more lucky than what they are.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

قاصدك حرف دلم را تو فقط می دانی ، نامه عاشقيم را تو فقط می خوانی ،  قاصدك هيچ كس با من نيست ، همه رفتند ، تو چرا مي مانی ؟؟

O dandelion just you know my heart word, just you read my amorous letter,o dandelion no one is with mw, all left, why you stay??

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

يادم آيد : تو بمن گفتي :
ازين عشق حذر كن !
لحظه اي چند بر اين آب نظر كن
آب ، آئينه عشق گذران است
تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است
باش فردا ، كه دلت با دگران است
تا فراموش كنی ، چندی ازين شهر سفر كن !

I remember that you tell me:

Beware this love!

Just some moment look at this water

Water is mirror of passing love

You that today your eyes are looking at worry eyes

Tomorrow your heart will be with others

To forget leave this city!

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

نون و پنیر و چایی ، قصه ی آشنایی ،
الهی یاد نگیری ، هرگز تو بی وفایی ،
روی گلهای نرگس ، با یه مداد قرمز ،
هزار دفعه نوشتم ؛ زندگی بی تو هرگز !

Bread & cheese & tea, story of familiarity

I wish you don’t learn to be faithless never

On the amaryllis flowers with a red pen

I wrote thousands of times: living without you never ever!

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

عزیزتر از آنی که بگویم دوستت دارم ،
محبوب تر از آنی که بگویم می خواهمت ،
نمی گویم مال من باش!
فقط گاهی به یادم باش !

You are dearer that I say: I love you

You are more popular than I say I want you

I don’t say be mine

Just sometimes remember me!

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

کاش به زمانی برگردم
که تنها غم زندگی ام
شکستن نوک مدادم بود...

I wish I could go back to the time

That my just grief

Was breaking my pencil nib…


//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

گر مذهب مردمان عاقل داری
یک دوست بسنده کن که یک دل داری

If you are wise

Choose one friend because you have one heart

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود

Who is alive we should help him when is alive

It has no advantage to lave his tomb with water.

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی
هرکه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم
راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی
عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم

I didn’t tell my heart secret any one because I have no confidant

All ones who I know as a confidant made me infamous at last

I tartist my heart secrets to the water to not tell anyone

At last I be just word of fishes

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

وفا رو از ماهی یاد بگیر
که وقتی از آب در میاد ؛ میمیره
نه از زنبور که وقتی از گلی خسته میشه ؛
میره سراغ یه گل دیگه...

Learn the faith from the fish

When he fall outside of water died

Not from a bee that when he be tired of a flower

Search others…

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

نمی دانم چرا اين گونه است؟
وقتی نگاه عاشق كسی به توست
میبينى اما، دلت بسته به مهر ديگرى است
بی اعتنا می گذرى و
عاشقانه به كسى می نگرى...
كه دلش پيش تو نيست؟!!

I don’t know why it is such this

When a lover look at you

You saw but you love another one

You pass inattentive

& you look at one that…

Doesn’t love you!!!

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

مي دونم هرجا که باشي
دل تو اهل همين جاست
واسهء من و تو اينجا
اول و آخر دنياست

I know where you are

Your heart is here

For me & you

Here is begin & end of world

 

همه دنیا رو نامردا گرفتن
وفا رو از شما مردا گرفتن
خبر اومد که مجنون و پریشب
با سه تا لیلی گرفتن

The dastards are everywhere in the world

The faith is been divested from the men

It is a news that last night

The Majnun was been seen with 3Leyli

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\

جواب قبلی

ANSWER!
همه دنیا رو نامردا گرفتن؟
نه لیلی جان وفا از ما گرفتن !
به مجنون گفت خواهم از تو اینها:
یکی خونه، یکی ماشین، یه ویلا !!!
بگفتا از کجا آرم چنین را ؟
بگفتش من چه دانم، جیب بابا !
دریغ از جیب بابا چون نباشد ...
گناهش گردن مجنون نباشد
از آن پس رفت هی دنبال لیلی
یه لیلی و دو لیلی و سه لیلی ...

//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

The dastards are everywhere in the world

O Leyli we are been divested from faith

Leyli tartist Majnun: I want these

A house, a car a villa

Majnun said: how can I find these?

Leyli : I don’t know from your father

My father doesn’t have

Majnun is innocent

From that time he searched Leylies!

1Leyli, 2Leyli, 3Leyli …

منبع: سایت فرهنگی و اطلاع رسانی سکه

ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه

پیام های توهین آمیز و بی محتوا و شکلک تایید نمیشوند!!


تبلیغات


ساعت زیبای کریستال Dilor
ساعت نگین دار دخترانه


 ساعت زیبای گوچی طرح عشق