اين دختر ميتونه 2متر قد داشته باشه.ولي نميشه گفت قد بلندترين دختر دنياست.!

دختر قد بلند چینی

تصوير بزرگتر از دختر قد بلند در گالري